TaxMachine PITy 2019/2020

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2019 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2019/2020

PIT-28 - przychody opodatkowane ryczałtem z firmy i z najmu

Do kiedy i gdzie należy złożyć PIT-28

Podatnicy rozliczający się z fiskusem na formularzu zeznania podatkowego PIT-28 za 2019 rok muszą to zeznanie przekazać do urzędu skarbowego nie później niż do dnia 2 lutego 2020 roku. Urzędem skarbowym jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. Osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy) dla których urzędem skarbowym jest urząd właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Kto składa PIT-28?

Zeznanie podatkowe PIT-28 dotyczy osób, które w 2019 roku osiągały przychody z tytułu:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej, lub
 • umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

a które zadeklarowały rozliczenie swych przychodów według zasad wynikających z przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Oświadczenie to należało przekazać do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia 2019 roku w przypadku:

 • zmiany formy opodatkowania w odróżnieniu od tej jaka obowiązywała podatnika w 2019 roku,
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej lub osiągania przychodów z tytuł najmu w styczniu 2019 roku.

Podobne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dotyczyło podatników rozpoczynających działalność gospodarczą lub osiąganie przychodów z tytułu najmu w trakcie roku. Oświadczenie należało złożyć nie później niż dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osób fizycznych, oświadczenie musieli złożyć wszyscy wspólnicy do naczelników urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania każdego z nich.

Brak oświadczenia skutkuje koniecznością rozliczania się z fiskusem według zasad ogólnych tj. według skali podatkowej jako metody obowiązującej z litery prawa podatkowego.

Kto nie może rozliczać się na PIT-28?

Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a ich wykaz stanowi załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem tracą podatnicy, których przychody; w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły kwotę 150.000 euro zarówno w przypadku działalności indywidualnej jak również w przypadku udziału w spółkach. Aby określić ten limit na 2019 rok w złotówkach należy 150.000 euro pomnożyć przez średni kurs euro jaki obowiązywał według tabeli NBP w dniu 1 październik 2013 r., tj. 4,2230 zł./euro w wyniku czego otrzymujemy wartość limitu w kwocie 633.430 zł. Limit ten nie dotyczy osób osiągających przychody z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Płacąc zryczałtowany podatek dochodowy, podatnik co miesiąc oblicza jego wysokość i płaci go na konto bankowe urzędu skarbowego. Odejściem od tej zasady jest możliwość wyboru opłacania podatku co kwartał. Jest to możliwe, jeżeli przychody z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro. Na 2019 rok limit ten wynosi w złotówkach 105.575 złotych tj. 25.000 euro x 4,2230 zł./euro.

Jakie ulgi można odliczyć?

W celu określenia podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć od przychodu:

 • straty z lat ubiegłych,
 • składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne,
 • darowizny,
 • ulgę internetową,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę odsetkową,
 • środki gromadzone na indywidualnym (IKZE).

Jeżeli podatnik prowadzi różnorodną działalność opodatkowaną różnymi stawkami ryczałtu (mogą być 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%) odliczeń dokonuje się od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Po obliczeniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według poszczególnych stawek procentowych można odliczyć od niego składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne.

W końcowej fazie sporządzania zeznania podatkowego na formularzu PIT-28 podatnik może wystąpić z wnioskiem o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jak najprościej i najszybciej przygotować PIT-28?

Po sporządzeniu zeznania PIT-28 z wykorzystaniem naszego Programu PIT-y 2019/2020 można zeznanie to, przekazać do urzędu skarbowego drogą przekazu elektronicznego. W tym celu należy:

 • na pasku narzędziowym PIT-28 kliknąć przycisk "e-Deklaracje",
 • w oknie "Wysyłam deklarację" wpisać "Przychód podatnika z zeznania za 2013"
 • kliknąć przycisk "Wyślij".
Kliknij przycisk e-deklaracje w PIT-28 aby rozpocząć wysyłanie deklaracji przez internet,


Po informacji, że deklaracja została wysłana i pobrano urzędowe poświadczenie odbioru (UPO):

 • na pasku narzędziowym formularza PIT-28 kliknij "Poświadczenie odbioru"
 • wdrukuj zeznanie PIT-28 i UPO.
Pobieranie potwierdzenia UPO dla PIT-28


Słowa kluczowe

pit 28 2020 rok, program pit 28, ryczałt od przychodów, zeznanie pit-28, deklaracja pit-28, pit 28 przez internet, formularz pit-28, pit-28, druk pit-28, ryczałt ewidencjonowany, pit 28 za 2019 rok, pit 28 2020, pit 28 2019

© 2019 - Fundacja Niepełnosprawnych SANUS. Wypełniając swoje deklaracje PIT programem PITy TaxMachine 2019/2020 możesz przekazać 1% podatku naszej Organizacji Pożytku Publicznego.